NHISC Premier 3 Men’s Team 2023

 • Hamish Berry
 • Prashant Bhikha
 • Jeevesh Concisom
 • Prashant Dhanjee
 • Ayden Kelly
 • Mahin Kika
 • Peter Kim
 • Akshay Patel
 • Dhiren Patel
 • Manesh Patel
 • Melesh Patel
 • Neel Patel
 • Mitesh Prema
 • Dharmesh Puna
 • Reg Ranchod
 • Nick Ravaji
 • Cole Rudolph
 • Manpreet Saini
 • Bhavesh Sima
 • Marco Vas
 • Jeremy Williams

Coach: Dhamesh Puna

Assistant Coach: Mahin Kika

Manager: Melesh Patel

Manager: Marco Vás