NHISC Div 2 Tigers Team 2023

 • Kiran Bhikha
 • Nathan Calvert
 • Jeetesh Deva
 • Chan Dullabh
 • Graham Gilbert
 • Diony Golfinopoulos
 • Raj Govan
 • Mahesh Govind
 • Mahesh Lala
 • Alistair MacDonald
 • Suresh Naran
 • Chan Patel
 • Hamish Patel
 • Mahesh Patel
 • Jayesh Rama
 • Milan Rama
 • Michael Sherrell

Manager: Diony Golfinopoulos