NHISC Div 2 Poppadoms Team 2022

 • Balvant Patel
 • Suresh Kanji
 • Dharminder Kumar
 • Prakash Prema
 • Raj Patel
 • Dillip Lala
 • Dillon McFarlane
 • Darryll Hollamby
 • Sanjay Madav
 • Stephen Johnston
 • Pradeep Nathoo
 • Ajay Patel
 • Savio Fernandes
 • Rueben Pathmanathan
 • Jeyan Pathmanathan
 • Tarun Patel
 • Amrat Patel
 • Lex Poppelbaum
 • Narandra Uka
 • Mehul Patel
 • Phil Grigg

Coach: TBC

Manager: TBC