NHISC Div 2 Poppadoms Team 2021

 • Janti Chfiba
 • Darryll Hollamby
 • Stephen Johnston
 • Dharminder Kumar
 • Dillip Lala
 • Dillon McFarlane
 • Sanjay Madhav
 • Pradeep Nathoo
 • Rajesh Patel
 • Tarunkumar Patel
 • Amrat Patel
 • Balvant Patel
 • Rueben Pathmanathan
 • Sri Jeyan Pathmanathan
 • Lex Poppelbaum
 • Prakash Prema
 • Narandra Uka

Coach: Alan Dickie

Manager: Narandra Uka